SÅ STYRS NATIONEN

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämmor. Landskap hålls tre gånger per termin. Alla medlemmar i nationen har rösträtt på landskap. Landskapet styr nationens övergripande verksamhet. På landskapet kan alla frågor behandlas av de närvarande medlemmarna, allt från stadgeändringar till att tillsätta poster.

Eftersom nationen är byggd som en förening så är alla poster tillsatta genom förtroendeval. Mötet leds av den valda landskapsordföranden, vid dennas bortfall tar vide landskapsordförande över och därefter förste kurator. Mötet följer föredragningslistan som skickas ut med kallelsen till landskapet och ärendena behandlas därefter i den ordningen.

Vid varje landskap utses två justerare och två rösträknare. Justerarnas uppgift är att efter att protokollet skickats ut av sekreteraren läs igenom protokollet för att se att alla uppgifter stämmer. Efter eventuella korrigeringar ska protokollet skrivas under av ordförande, sekreterare och de två justerarna.

Datum för höstterminens landskap

Landskap I   22 september kl. 19.00

Landskap II  27 oktober kl. 19.00

Landskap III 1 december kl. 19.00

Lediga poster

Befattningsbeskrivningar

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för ärenden som rör nationens ekonomiska och administrativa förvaltning. Styrelsen bereder ärenden inför landskapet. Styrelsen är underställd landskapet och består av åtta valda ledamöter, nationens heltidare samt inspektorerna och skattmästaren. 

 

Ärenden till styrelsen ska skickas till 1Q senast åtta dagar innan sammanträde. Alla medlemmar har rätt att väcka ärende till styrelsen. 

Styrelsemöte 2020-09-21

 

Datum för terminens styrelsemöten

Styrelsemöte I 15 september kl. 19.00

Sommarstyrelsen

Sommarstyrelsen sammanträder under juni, juli och augusti. Den hanterar den löpande sommarverksamheten samt ärenden av akut natur (stadgan 7:11).

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden är ansvarig för nationens fastighetsförvaltning. Fastighetsnämnden bereder ärenden inför styrelsen och fattar beslut kring fastigheten och nationens bostäder. Fastighetsnämnden är underställd landskapet och består av sex ledamöter, andre kurator och skattmästaren. 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala