UPLANDS NATIONS STYRDOKUMENT

DOKUMENT

Styrdokumenten beskriver hur nationen arbetar med olika saker. Det kan röra allt från stadgar till befattningsbeskrivningar. Här hittar du Uplands nations samlade dokument.

Nationens stadgar utgör grunddokumentet för hur nationen ska fungera. 

Arbetsordningar

Arbetsordningarna beskriver hur arbetet i nationens styrelse och styrelsens utskott ska bedrivas.

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsens utskott

Reglementen

Reglementen förbereds av styrelsen och fastslås sedan på ett ordinarie landskap. För heltidarpositionerna finns det särskilda reglementen som beskriver deras poster. Det är även reglementen som reglerar de förmåner nationer ger samt nationens nämnder. 

Reglementen för ämbeten

Reglemente för förste kurator

Reglemente för andre kurator

Reglemente för tredje kurator

Reglemente för köksmästare

Reglemente för pubmästare

Reglementen för nämnderna

Reglemente för biblioteksnämnden

Reglemente för kulturnämnden

Reglementen

Reglemente för bostäder

Reglemente för kort

Reglemente för landskap

Reglemente för ämbetsinnehavare

Medaljstatuter

 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala